ObrazPOZ2.png 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

 • skorzystać z formularza 
  lub
 • wysłać wiadomość na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Zamawiający Vitamed Gałaj i Cichomski sp.j. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzęt:

 

1.Serwer                                                                                                                                                  

Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                                                     

2x procesor 8 rdzeni, minimum 2.8GHz                                                                                                      

128 GB RAM                                                                                                                                                     

Min. 4 dyski SAS o pojemności min. 1.8TB                                                                                   

Sprzętowy moduł zdalnego zarządzania                                                                                                     

 Min. 4 porty RJ45 1GbE                                                                                                                               

 Min. 2 porty SFTP+                                                                                                                               

Montaż rack

Oprogramowanie:

4x system operacyjny Windows Server w wersji minimum 2022 STD

30x licencja dostępowa na urządzenie

10x licencja dostępowa na użytkownika

 

2.Serwer - urządzenia sieciowe

Opis przedmiotu zamówienia: Urządzenie sieciowe (przełącznik/switch):

Przełącznik (switch) na min. 48 portów o prędkości 1GbE

Min. 4 porty SFP+ uplink

Zarządzany w warstwie L2/L3

POE+ min. 300W

 

3.Komputer

Opis przedmiotu zamówienia: Komputer typu All In One

Procesor i5 12 gen lub równoważny

Min. 16GB ram

Min. 256GB dysk SSD

System operacyjny Windows 11 Pro

Moduł karty sieciowe przewodowej RJ45

Wyświetlacz min. 23,8’’ o minimalnej rozdzielczości FHD 1920x1080

 

4.Laptop

Opis przedmiotu zamówienia: Komputer przenośny

Procesor i7 12 gen lub równoważny

Min. 16GB ram

Min. 256GB dysk SSD

System operacyjny Windows 11 Pro

Moduł karty sieciowe przewodowej RJ45

Moduł karty bezprzewodowej WLAN

Wyświetlacz min. 15’’ o minimalnej rozdzielczości FHD 1920x1080, dotykowy

  

5.Inny sprzęt serwerowo sieciowy - Modernizację centrali telefonicznej

 Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zwiększenie pojemności kolejki CallCenter z obecnych 17 -tu do 35-ciu 
2. Aplikacja SenderSMS  
3. Aplikacja MessengerCTI.plus 10 stanowisk     
4. Aplikacja MessengerCTI.desktop 10 stanowisk  
5. Aplikacja RecordMAN.Serwer 
6. Licencja na aktualizacje oprogramowania  
7. Wymiana 8 abonentów analogowych na abonentów CTS  
8. Telefony systemowe CTS.CL 220 8 sztuk 
9. Bramofon jednoprzyciskowy z kamerą, natynkowy 
10.Montaż , oprogramowanie, uruchomienie 

6.Oprogramowanie do prowadzenia podmiotu leczniczego.

Opis przedmiotu zamówienia: Rozszerzenie obecnie posiadanego systemu KS-SOMED o nowe stanowiska oraz funkcjonalności.

1.Dodatkowe stanowiska (Gabinet lekarza) – 1 szt

2.Podpisywanie dokumentacji podpisem elektronicznym (HZiCh, EDM, e Recepta, eZLA) – 1szt

Warunki udziału w postępowaniu

1 . Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 • Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.
 • Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.
 • Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
 • Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

Warunki wykluczenia:

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Termin składania ofert:

 • Termin składania ofert to 06.09.2023 do14.09.2023 r. do godziny 12:00
 • Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Akceptowalne formy składania ofert:

-Wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Wersja papierowa złożona osobiście w rejestracji Przychodni NZOZ VITAMED ul.Kościuszki 35, 85-079 Bydgoszcz.

 

ObrazPOZ2.png

 

ROZSTRZYGNIĘCIE WYBORU OFERTY

Dotyczy grantu w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

 

Na podstawie ofert które wpłynęły została wybrana najkorzystniejsza.

 

1.SERWER - Firma ADVATECH

POWER EDGE R 550

WINDOWS SERVER 2022 STANDARDT - 16 CORE LICENSE PACK

WINDOWS SERVER 2022 - 1 DEVICE CAL

WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL

 

2.SERWER URZĄDZENIE SIECIOWE  - Firma INFOCOMP  

 CISCO CBS250-48P-4X-EU  

 

3.KOMPUTER  - Firma INFOCOMP  

 DELL OPTIPLEX 24 AIO I5-13500T/16GB/23.8.W11P

  

4.LAPTOP -Firma INFOCOMP  

 DELL LATITUDE 5540i7-1365U/16GB/W11P/TOUCH

 

5.MODERNIZACJA CENTRALI TELEFONICZNEJ   - Firma TARIS Jacek Stefański 

1. Zwiększenie pojemności kolejki CallCenter z obecnych 17 -tu do 35-ciu 
2. Aplikacja SenderSMS  
3. Aplikacja MessengerCTI.plus 10 stanowisk     
4. Aplikacja MessengerCTI.desktop 10 stanowisk  
5. Aplikacja RecordMAN.Serwer 
6. Licencja na aktualizacje oprogramowania  
7. Wymiana 8 abonentów analogowych na abonentów CTS  
8. Telefony systemowe CTS.CL 220 8 sztuk 
9. Bramofon jednoprzyciskowy z kamerą, natynkowy 
10.Montaż , oprogramowanie, uruchomienie 

 

6.OPROGRAMOWANIE DO PROWADZENIA PODMIOTU LECZNICZEGO - Firma KAMSOFT

 

ObrazPOZ2.png